مقدار m در الکتروموتور های تک فاز

سلام. مقدار m در الکتروموتورهای تک فاز دو فاز مصنوعی دائم و لحظه ای آیا متفاوت هست ؟

همانطور که در محاسبات الکتروموتورهای تکفاز دیده میشود مقدار m در آنها همیشه عدد یک میباشد و نوع راه اندازی آنها (مثلا دوفاز مصنوعی دایم یا لحظه ای) تاثیری در این عدد ندارد .