در نظر گرفتن LTمجزا برای HوL

سلام

در طراحی پلنت های نفت و گاز برای یک مخزن همیشه یک LTبرای سطح H و یک LTدیگر هم برای سطح Lدر نظر میگیرند که هردو سیگنال هم ESDهست. چه الزامی وجود دارد که دو ترانسمیتر استفاده میشود؟ آیا استاندارد ما را ملزم میکند؟

من این طراحی را تا کنون در جایی ندیدم. کلا یک ترنسمیتر LT برای سطح استفاده میگردد و ممکن است حالتی که شما اشاره کردید برای حالتی باشد که ترنسمیتر عملکرد سوییچ را بخواهد داشته باشد که این امر کاملا منطقی و صحیح است زیرا این ترنسمیتر ها با استانداردهای SIL در نظر گرفته می شوند و ضریب امنیت را بالاتر و ریسک را کاهش می دهند.