LT for floating roof

سلام
در سقف های شناور از چه روش هایی برای سنجیدن ارتفاع میتوان استفاده کرده؟

بهترین گزینه ها استفاده از رادار شیپوری هست و یا از servo level transmitter می توان بهره برد.