مفهوم Loop test چیست؟

در خصوص لوپ کنترلی در بسته توضیح کامل دادم طبیعتا باید چک شه مثلا تغییرات یه ترنسمیتر چگونه یه ولو رو باز و‌بسته می کنه یا اگر یه سوییچ اکتیو شد ایا ولو مربوطه باز یا بسته میشه

پتروشیمی که تو پیش بهره برداری هس کارفرما یه سری مهندس استخدام کرده که
براش کار loop test میکنه. Loop test چه کار هس