سیگنال شات دون LL UPS

سلام

اگر باتری UPSنتواند برق سیستم ESD را تامین کند سیگنال شات دون به ESDداده میشود تا بخشی از پلنت شات دون داده شود.
این سیگنال مستقیما از UPSبه ESD سیستم میرود یا از UPS به سیستم کنترل PDCSو از PDCSبه ESD?

در طراحی ها این سیگنال در نظر گرفته نمی شود زیرا بی برقی عملا توتال شات دان هست. وقتی پاور پنل به طور کل قطع می شود عملا مفهوم کنترل دیگه معنایی پیدا نمی کند.