تعداد jb ها چگونه محاسبه می شود؟

پس از جا نمایی تجهیزات در مدل pdms و قرار دادن jb های مربوطه تعداد مشخص میشود
طبیعی است تعداد jb ها با حجم سیگنال ها رابطه مستقیم دارد
jb ها رو به نحوی مدل می کنیم که نزدیکی به تجهیزات در نظر گرفته شود
لطفا قسمت محاسبه تعداد jb ها هنگامی که در مناقصه شرکت می کنیم رو در ابتدای مدارک مهندسی مجددا مشاهده کنین

مهندس جان در بسته در مدرک cable list شما توضیح عالی دادین در مورد MTO jb
ولی در اون شرایط تعداد jb ها مشخص بود ولی در حالتی که ما انبوهی از سیگنال های ورودی داشته باشیم تعداد jb ها چطور محاسبه می شه؟