استاندارد انفجاری JB در zone

اگر در زون ۲ بخواهیم از ترانسمیتری باExia استفاده کنیم آیا JB هم می بایست Exiaباشد یا می توان EXe گرفت؟ برای کابل ها چه طور؟

بله JB می تواند EX e باشد کابل باید IS باشد