سوال در رابطه با ارت نمودن jb و pt

ارت بدنه که برای pe است و باید انجام شود و درین کابل یا شیلد هم باید به ie وصل شود
بدنه jb به pe وصل می گردد

مثلا یک PT فقط باید بدنه آن ارت شود یا نیاز است کابل آن نیز توسط ارت تگ ارت شود
درمورد JB ها چطور که گلند کاملا در خود JB رزوه میشود (jb ضد انفجار)، فقط ارت بدنه JB کافی است یا کابلهای ورودی به JB نیاز به ارت میباشند