ITP table in MR

سلام
در جدول ITP از دو حرف V بیانگر verify و wبیانگر witnessاستفاده میشود. برای visual inspectionدر ستون contractor حرف (۲) wو در ستون کار فرما حرف V ثبت شد. آیا این بدیم معنا است که دو نفر پیمانکار و یک نفر از پیمانکار به کارخانه میروند و ویژوال چک را انجام میدهند یا صرفا ۲ نفر از پیمانکار به کار خانه میروند و زمانی برگشتند گزاراشات را به یک نفر کارفرما میدهند تا verify کند

2 نفر به صورت شاهد حضور خواهد داشت و سپس گزارش بازرسی توسط کارفرما صحه گذاری می شود یعنی نیازی به حضور ساید کارفرما نیست