Integral diaphragm seal VS loospart diaphragm seal

سلام

بسیاری از کارفرماها ترجیحا می دهند که دیافراگم سیل به ترانسمیتر یا گیج جوش شده باشد و اینکه دیافراگم سیل مجزا باشد و ترانسمیتر یا گیج هم جدا باشد را نمی پذیرند. لطفا مقایسه ای بین این دو حالت داشته باشید و مزایا و معایب هر کدام را تشریح کنید؟

این نظر کارفرماها است و نمی توان روش بحث کرد ولی برای ساخت برخی تجهیزات سازندگان رویه خاصی را مدنظر قرار دادند مثلا نوع جوشی برای گیج های فشار نوع مرسوم نیست. ولی برای ترنسمیترهایی که به همراه کپیلاری ساخته شده اند، از اتصال جوش کپیلاری به دیافراگم استفاده شده است. منظورم این است که اینجا درخواست کارفرما مدنظر نیست و باید ببینید که سازندگان آیتم ها را به چه صورت ساخته اند