سیم بندی IE و PE در قسمت earth

تو قسمت earth ما IE و PE رو در انتها به هم وصل می کردیم اما clean جدا از هر دو این هاست، درسته؟

در انتها ie و ce به هم همبند ميشن در اتاق كنترل و در بيرون اتاق pe به ie همبند ميشه