اختلاف فشار-High Static Pressure

سلام استاد لطفی
استاد توی بحث اختلاف فشار
High Static Pressure هم برای DPG و هم برای DPT صدق می‌کنه؟
یا اینکه فقط مربوط میشه بهDPG!?

بله برای تجهیزات اختلاف فشار هست چه گیج چه ترنسمیتر

1 پسندیده