Guided wave level transmitter

سلام
آیا ارتفاعی که گایدد وی ها میتوانند اندازه گیری کنند به اندازه طول پراب آنهاست؟
بعضی از گاییدد وی ها که نشان دادید طول پراب کمی دارند(حدود ۱ متر). اینها در کجا استفاده میشوند؟

بله متناسب با طول پراب آنها هست.
برای ارتفاع های بسیار کم یا سطوح پایین استفاده می شوند.