Floe elemnt sizing

سلام

برای سازینگ اریفیس بسیاری از اسپک اشاره میکنند که مثلا ماکسیم فلو 75درصد full scale باشد.

۱- در این شرایط مثلا فرض کنید کد ماکسیمم فلو 200است پس برای برقراری شرایط فوق ما آن را در عدد 100/75 ضرب میکنیم که حاصل 266 میشود.
خوب حال در هنگام سایزنگ جایی که نرم افزار فلو را میخواهد باید عدد 200 وارد شود یا 266?

این مورد را من تا کنون در اسپکی ندیدم هنگام سایزینگ میزان فلوی ماکزیمم را در 1.1 ضرب می کنید و به عنوان فلوی ماکزیمم در نرم افزار وارد می کنید

1 پسندیده

خوب در این شرایط مقدار URVکه به ترانسمیتر اعمال میسود برابر است با
URV= 1.1 max flow یا URV=max flow?

همان 1.1 برابر ماکزیمم فلو

1 پسندیده