فلو کامپیوتر Floe computer

سلام

۱- آیا فلو کامپیوتر صرفا برای اریفیس ها استفاده میشه یا میتوان برای تمای روش های دیگر مانند فلومیترهای مغناطیسی، توربینی ، ونچوری و… استفاده کرد؟
۲- این فلو کامپیتور برای هر فلوترانسمیتر یکی باید خرید یا یکی میتوان خرید که تعدادی زیادی ترانسمیتر را ساپورت کند؟
۳- خروجی فلوکامپیتورها سریالی است یا جریانی یا هر دو میتواند باشد؟
4- آیا فلو کامپیتور میبایستی حتما مقادیر دما و فشار و چگالی را دریافت کنند یا میتوانند بعضی از این پارامتر را دریافت کننددو اجباری در وجود همگی آنها نیست؟

فلو کامپیوتر در هر جایی که میخواهید فلو را جبرانسازی کنید می توان نصب کرد و برای هر فلومتری قابل استفاده است. ضمنا محاسبات فلو را بر روی سیستم کنترل نیز می توان پیاده سازی کرد که در این شرایط فلو کامپیوتر لازم نیست هر دو خروجی سریال و جریانی را دارند. جبرانسازی میتوان براساس فشار یا دما یا هر دو آنها انجام گردد.

1 پسندیده