ریست در Fir alarm local panel

در تجهیزاتF&G از گزینه ای به اسم reset صحبت میکنند کار این ریست چیست کجا قرار دارد سخت افزاری است؟
برای انکه این ریست عمل کند تجهیزاتF&G باید ویژگی خاصی داشته باشند؟

در شرایطی که آلارم روی سیستم بیاید در ابتدا باید دکمه acknowledge زده شود که در این شرایط آلارم horn قطع می شود ولی سیستم همچنان آلارم دارد. پس از اینکه عامل آلارم برطرف شود با زدن دکمه reset آلارم از روی سیستم برداشته شده و به شرایط نرمال برمی گردد.