انتقال سیگنال از FGS به ESD

وقتی از FGS سیستم به ESD سیستم سیگنالDO صادر میشود آیا wet است یاDry?

کلا فرامینی که از هر سیستم به صورت DO خارج می شود wet است

2 پسندیده