ارتباط failولو با منحنی مشخصه

سلام

آیا منحنی مشخصه یک ولو با فیل آن ارتباط دارد. مثلا اشاره شد که بر فلو از منحنی مشخصهEQاستفاده میشه آیا اینکه فیل ولو openباشد یا close در آن تاثیری ندارد؟

درود خیر زیرا Fail ولو را عملگر ایجاد می کند و ارتباطی با منحنی مشخصه شیر ندارد.