بعد یا دیمانسیون کمیت f

بعد یا دیمانسیون کمیت f در تصویر ضمیمه را توضیح دهید و چه کمیتی است؟

تصویری بارگذاری نشده