بعد یا دیمانسیون کمیت f

تصویری بارگذاری نشده

بعد یا دیمانسیون کمیت f در تصویر ضمیمه را توضیح دهید و چه کمیتی است؟