شمارش گلند برای تجهیزات F&Gدر building

سلام

آیا تجهیزاتی مانند اسموک دتکتور، هیت ، شستی و بیم باید برای آنها باید گلند در نظر بگیریم و هنگامMTOباید گلند شمارش شود یا خیر؟

برای حالت آدرس پذیر و کانوشنال تعداد گلند ها تفاوت دارد؟

بله باید در نظر گرفته شود
متفاوت است چون برای ادرس پذیرها دو تا گلند باید در نظر گرفته شود.