استفاده ازEXia در زون های دیگر

سلام
اگر از Exiaدر زون های 1 و 2 استفاده کنیم آیا بریر لازم است؟

وقتی Exi باشد بریر در هر شرایطی لازم است.