جایگاه excessive starting time در مقایسه با 14 و 48

جایگاه excessive starting time در مقایسه با 14 و 48 چطوری هست؟