استاندارد Ex در زونهای مختلف

سلام

۱- اگر ترانسمیتری استانداردEX ia یا EX ib یا EX ic بود آنگاه:
الف: در هر سه حالت بریر الزامی است؟
ب: در هر سه حالت ولتاژ ترانسمیتر زیر 10 ولت است یا ممکن است 24 هم باشد؟

2- آیا ولتاژ خروجی بریر یک چیز قابل تنظیم است یعنی اپراتور خودش تنظیم میکند که چند ولت در خروجی اش داشته باشد؟
3- در بسته اشاره شد که تجهیزات EX i/a/b/c دارای تغذیه زیر 10 ولت هستند و اگر 24 ولت وصل شود بردش میسوزد و باید بریر گرفت. اما مطابق با تجهیز پیوست شده زیر علارغم اینکه EXia است ولتاژ تغذیه آن 10.5 تا 42 ولت است. چرا؟
Name plate

1- در هر سه حالت الزامی هست. بله می تواند 24 هم باشد. بریر در حقیقت جریان مصرفی تجهیز رو محدود می کند.
2- خیر قابل تنظیم نیست
3- بریر در حقیقت جریان مصرفی تجهیز رو محدود می کند.