استاندارEXبرای تجهیزات f&g

سلام

آیا برای تجهیزاتf&g مانند گز دتکتور ها و IR/UVهاو… استاندار EX iaهم وجود دارد یا صرفا EX dهستند

بله وجود دارد مثلا اتاق باتری ها Ex ia باید باشد.

استاد چرا برای داخل باتری روم حتماExiaباشد؟

فلسفه استفاده از Exi انرژی آزاد شده میباشد که دربدترین شرایط یعنی اتصال کوتاه منبع تغذیه انرژی آزاد شده میباید کمتر ازLELگاز موجود در محیط باشه که منجر به جرقه ای نشود که به اشتعال گاز منجر شود.ولی شوربختانه ما همواره خوش شانس نیستیم مثلا برای ،موتورهاپمپها،چراغ و یا در مورد اخیر برای هیترهای اتاق باتری حتی GD.ها و FLame detectors چون برای عملکرد این تجهیزات به انرژی به مراتب بیشتر از چند وات نیاز دارین پس،مجبوریم از تجهیزات EXD استفاده کنیم.تا حتی با اتصال کوتاه شعله و جرقه به خارج از اون تجهیز راه پیدا نکنه.

انرژی سیگنال باید محدود باشد پس Ex i گرفته می شود.