استروکینگ تایم برای ESDVها

سلام
اینکه strocking timeبرای ولوهای on/offاز ۱۰ ثانیه بیشتر نباشد یک توصیه است یا استاندارد. اگر استاندار ایت لطفا نام ببرید؟
خیلی ممنون

برای ولوهای On/off ما استانداردی نداریم. بلکه واحد فرآیند و ایمنی تبعات مدت زمان بسته یا باز شدن ولو را می سنجد و براساس آن مقداری را مشخص می کند. این مورد اگر لازم باشد در اسپک های پروژه به صورت جنرال در نظر گرفته می شود.