منحنی مشخصه برای ESDVها

سلام
۱- اینکه ما منحنی مشخصه ESDVرا quick opening در دیتا شیت بنویسیم صحیح است؟ یا این منحنی مشخصه فقط برای کنترل ولو است؟

۲- ولوهای ESDVچه نوع منحنی مشخصه ای دارند؟

۳-ولوهای BDVکه به صورتOn/OFFهستند چه نوع منحنی مشخصی باید داشته باشند؟

1- خیر منحنی مشخصه برای کنترل ولو هاست.
2- منحنی براشون ترسیم نمیشه منحنی ارتباط بین درصد میزان فلو و درصد opening ولو است. ما اینجا کنترل فلو نداریم.
3- پاسخ شماره 2