جکت برای ESDVها

سلام

۱- آیا هر ولوی که تگش ESDVباشد باید جکت داشته باشد؟ اکچویتر چه طور اون هم جکت میخواد؟

۲- آیا وقتی تست فایر برای یک ولو انجام میدهند با جکت تست فایر را انجام میدهند یا بدون جکت؟

1- خیر فقط ولوهایی که در fire zone قرار می گیرند
2- با جکت تست می شود طبق الزامات API2218

1 پسندیده

سلام
اگر ولو جکت دار شود باید اکچویتورش هم جکت دار باشد؟

بله عملگر و سولونوئید و لیمیت سوییچ باید جکت دار شوند