تاثیر بوستر در بسته شدن ESDV

سلام
آیا میتوان گفت که وجود بوستر به سریع بسته شدن ESDV ها کمک میکند چرا؟

بله زیرا در این شرایط میزان فلو ریت افزایش می یابد

1 پسندیده