عدم اتصال اتوماتیک ترمینال به تجهیز در ایپلن (EPlan)

مطابق تصویرهای پیوست ترمینال به کانکشن 2 وصل میشه اما به کانکشنهای 4 و 6 وصل نمیشه. ممکنه راهنمایی کنید مشکل از کجاست؟
N1
N2