Electircal Protection Reference

ضمن عرض سلام و تشکر از جناب استاد کارگر بابت دروه آموزشی پر بار حفاظت موتورهای الکتریکی.
جناب دکتر طی دوره متاسفانه صحبتی از رفرنس ها و مراجعی که در دروه از آنها استفاده شده صحبتی به میان نیامد.
خواهشمندم مراجع و اسناد ریفرنس استفاده شده در این دوره و همچنین استاندارهای IEC، IEEE و سایر استانداردهای مورد استفاده در صنعت که مرتبط به موضوع حفاظت میشوند را معرفی بفرمایید.
همچنین خواهشمندم ریفرنس های مربوط به مبحث CT_PT Calcoulation را نیز معرفی نمایید
باتشکر