Early warning smoke detector

سلام
در بعضی پروژه از یک دتکتور بنام early warning smoke detector استفاده میککند تفاوت این دتکتور با smoke detectorچیست؟

سلام
این بیان صحیحی نیست، منظور همان دتکتور مکنده دودی است، این دتکتور مطابق استاندارد EN54-20 در سه کلاس A، B و C طراحی می شود که کلاس A و B دارای حساسیت بالایی می باشد، از طرفی این کلاس بندی در استاندارد آمریکا مطابق با فرمایش شماست.