نوشتن دیتا شیت برای DP لول ترانسمیتر

سلام

در اندازه گیری سطح سیال با Dp لول ترنسمیتر معمولا محل فلنج ها را ۱۵۰ میلی متر بالاتر ازHHو ۱۵۰ میلی متر پایین تر از LL میگیرند. در این شرایط میزانLRVوURV باید متناسب با محل فلنج های نصب شده روی مخزن باشد یا متناسب با HHو

در این شرایط LRV و URV مطابق با HH و LL فرایندی در نظر گرفته می شود و نه محل فلنج های نصب