DP level transmitter for tank blanketing

سلام
اگر تانک بلنکتینگ داشته باشیم باتوجه به اینکه فشار بالای مخزن همواره مقدار مشخصی دارد آیا نیاز به نصب leg lowدر بالا می باشد یا صرفا یه PT پایین مخزن بزاریم سطح را اندازه می گیرد؟

فشار بالای مخزن همواره مقدار ثابتی نیست و ممکن است تغییر کند برای اندازه گیری سطح باید leg بالا هم کانکشن گردد