De electric constant

سلام

در لول رادار ترانسمیتر واحد فرایند باید مقدار ضریب دی الکتریک را اعلام کند. با توجه به اینکه این ضریب با دما تغییر میکند مثلا در تابستان یک دما و در زمستان متفاوت است. این ضریب باید بر اساس چه دمایی اعلام شود و به ترانسمیتر اعمال شود؟

با سلام

همانطور که مستحضرید مواد بر اساس خواص الکتریکی به سه دسته هادی‌ها، نیمه‌هادی‌ها، دی‌الکتریک‌ها (عایق‌ها) تقسیم می‌شوند. ماده‌ای به‌عنوان دی‌الکتریک طبقه‌بندی می‌شود که توانایی ذخیره‌ی انرژی را در هنگام وقوع در میدان‌الکتریکی را دارا می باشد.

از آنجایی که تمام اندازه گیری های رادار بر اساس زمان از طریق رسانه ای است که فرستنده -گیرنده رادار را از رابط جدا می کند، تغییرات در سرعت موج از طریق این رسانا بر میزان زمان تأثیر می گذارد. برای حرکت موج از فرستنده گیرنده به رابط و بازتاب مجدد به فرستنده میباشد.

بنابراین، تغییرات در ثابت دی الکتریک به دقت هر اندازه گیری سطح رادار مربوط می شود.

عوامل مؤثر بر ثابت دی الکتریک شامل فشار و دما است، به این معنی که دقت یک ابزار سطح رادار با تغییر فشار و/یا دمای سیال متفاوت است

تعیین ضریب دی الکتریک برای لول ترانسمیتر های رادار تایپ توسط بخش فرآیند با توجه به نرم افزار aspen plus و بر اساس خواص سیال مخزن ذخیره سازی محاسبه میگردد . این عدد در شرایط تابستان . زمستان معمولا از نظرمحیطی max./min ambient recorded temperature باید گزارش گرددو از نظر دما و فشار سیال در شرایط استاندارد به وندورها اعلام میگردد

با تشکر