ترتیب ارسال سیگنال بینDCSوESD

سلام
فرض بفرمایید که ترانسمیتری علاوه بر اینکه ولوی را کنترل میکند میتواند باعث shut down هم شود. در این شرایط بهتر است اول سیگنال به DCS برود(برای کنترل لوپ) و سپس سیگنال ازDCSبه ESD برود تا در اینترلاک شرکت کند یا سیگنال ابتدا به ESDبره بعد ازESDبه DCS بره تا لوپ را کنترل کند؟

در این شرایط باید دو تا ترنسمیتر داشته باشید. معمولا با توجه به اینکه الزامات SIL برای لوپ ESD در نظر گرفته می شود، بهتر است از دو عدد PT استفاده شود. در غیر این صورت سیگنال رو به ESD منتقل کنید و بعد به صورت Hard wire به DCS منتقل کنید.