ارتباط CVو Chock فلو

سلام
فرض کنید در هنگام سایزینگ اطلاعات به نرم افزار داده ایم و مقدارCVمثلا ۵ بدست امده اما وارینیگ chock فلو اعلام میشود آیا با وجود چک فلو می تواند گفت که این میزان cvاز ولو عبور میکند؟ یاCVدر شرایطی معتبر است که وارینک چوک فلو نداشته باشیم

مقدار Cv براساس آن شرایط پروسسی 5 شده است. ولی سایز ولو ممکن است کوچک انتخاب شده باشد. منظورم این است که میزان Cv ارتباطی به choked flow نخواهد داشت.