محاسبه Critical Pressure یا Choked Drop در یک ولو کنترلی

با سلام
جناب مهندس نحوه محاسبه Critical Pressure یا Choked Drop در یک ولو کنترلی چگونه است؟
Choked Point

[
choke point.pdf (110.2 کیلوبایت)
CHOKE SIZING.pdf (127.3 کیلوبایت)
](https://)

با سلام
شیرهای کاهنده جریانی یا choke valve ها بعد از x-mass tree و در سر راه انتقال سیال قرار میگیرند آنچه که مهم میباشد طراحی آنها و محاسبات PRESSURE-FLOW (P-Q) و سایز ORIFICE آنها بر اساس روابط هیدرولیکی-فرآیندی میباشد
فاکتور بتا BETA RATIO مهمترین فاکتور در تعیین مشخصات این شیرهای کاهنده جریانی میباشد .
مقاله پیوست چگونگی محاسبات فشار بحرانی به همراه مدلهای مختلف را به شما نشان میدهد