منظور از contactsدر سلونیید

سلام
در دیتا شیت ولوها در قسمت سلونیید یک عبارتی بنام contactsوجود دارد که کارفرماها از ما میخواهند آن را پرکنیم. آیا منظور NOیا NC است؟
در اینصورت سلونید سه راههه را بایدNOبزنیم یا NC?

می توانید عبارت 2SPDT یا 1DPDT را درج کنید. در انتهای مبحث level این کنتاکت ها را آموزش دادم. مشاهده فرمایید.