پدیده چک فلو ckock flow

سلام

آیا اگر چک فلو رخ دهد حتما منجر به کاواتاسیون میشود؟

همواره اینگونه نیست ولی می تواند منجر به کاواتاسیون شود