تعداد chanel برای لوپ های آدرس پذیر

سلام

میدانیم لوپهای آدرس پذیر(مانند smoke detector ها وMCPها و…) از دوطرف به سمت پنل های کنترل میروند یعنی حلقوی بسته میشوند در این صورت باید یک Chanelبرای DIدر نظر بگیریم و یک chanel هم برای DO?چرا

سلام وقت بخیر
این مورد مربوط به سیستم FIRE ALARM هست و به PLC,DCS مربوط نمیشه
موفق باشی