Bevel کردن swage nipple

سلام جناب دکتر…فرض کنید که یک swage nipple 50×40 داریم که به صورت BE×PE باشد (یعنی یک سر ان دارای bevel یا همان پخ و یک سر دیگر ان به صورت صاف باشد ) و سایز قسمت پخ دار 50 باشد و سایز قسمت صاف 40 باشد …حال دو تا گزینه وجو دارد…گزینه اول :انتهای صاف swage nipple را به وسیله ی سنگ فرز یا ابزار های دیگر پخ بزنیم و سپس ان را به قسمت پخ دار یک لوله ی BE×PE (یعنی یک لوله ای که یک انتهای ان دارای bevel و انتهای دیگر ان صاف باشد) متصل کنیم و سپس قسمت صاف لوله را توسط اتصال socket weld به یک کوپلینگ ساکتی متصل کنیم …گزینه دوم: انتهای صاف swage nipple را توسط روش socket weld به یک کوپلینگ ساکتی متصل کنیم …ایا هر دو گزینه درست است؟

سلام

هر دو کار قابل انجام است. ضمنا مهم اسپک کاری شماست که آیا به شما اجازه ایجاد پخ در زیر NPS2 را میدهند یا خیر؟!