حداقل و حداکثر زمان تست فشار - تست هیدرواستاتیک در تجهیزات مطابق ASTM E1003

:+1::crazy_face:رابطه حداقل زمان تست فشار با ضخامت برای رسیدن به crack blunting, local yielding و همچنین شرایط تست فشار برای تجهیزات تحت سیکل خستگی

:fire::zap:همانگونه که مطابق آرتیکل 501 از استاندارد ASME PCC-2 میدانیم یکی از اهداف اصلی تست فشار crack blunting یا همان local yielding یا همان mechanical stress relieve است،
:zap::fire:
اما یکی از چالشهای اصلی در نظر گرفتن زمان مورد نیاز برای انجام crack blunting و local yielding است در حالی که در اکثر استاندارد حداقل زمان مورد نیاز تست فشار 10 دقیقه ذکر شده است (غیر از تجهیزات ساخته شده مطابق با ULT که حداقل 15 دقیقه و با فاکتور تست 1.4 )، در حالی اثر ضخامت در این استانداردها مدنظر قرار نگرفته است.

:zap::fire:مطابق بند 11.2.1 از استاندارد ASTM E1003 حداقل زمان مورد نیاز برای تست فشار (با هدف local yielding) به مقدار حداقل 6 دقیقه به ازای هر سانتی متر (1.5 دقیقه به ازای هر اینچ ) ضخامت ذکر شده و البته حداقل زمان 10 دقیقه و حداکثر 2 ساعت. شایان ذکر است به نظرم مقادیر ذکر شده به ازای ضخامت به صورت 6 دقیقه به ازای هر سانتی متر و 15 دقیقه به ازای هر اینچ صحیح است) و غلط املایی است.

:fire::video_game:اگر تجهیز شما تحت بارهای سیکلی باشد ، میدانیم اثر crack bluntingخنثی می شود، پس مطابق بند 11.2.2 توصیه کرده است در شرایطی که تجهیز قرار است در شرایط سیکلی کار کند، شما باید فشار اعمالی در تست فشار نیز به صورت پالسی باشد، یعنی چندین مرتبه فشار را تا 50 درصد فشار تست ببرید و مجددا تافشار تست افزایش دهید…کاربرد : تست سیلندرهای CNG … یاعلی نکته اصلی را گرفتین ، اجرا کنیم

:+1:اگر تجهیز دارای عایق است میتوانید زمان تست را با فاکتور 10 افزایش دهید ولی حداکثر 4 ساعت فراتر نرود.
photo_۲۰۲۳-۱۲-۲۶_۰۰-۲۱-۲۴