API 600 TABLE D.1- Material

سلام

۱- در جدول پیوست شده مربوط به API 600 که تدریس شد آیا ما صرفا برای انتخاب متریال از متریالی استفاده کنیم که دقیقا مقابل آن خط نوشته شد باشد باشد؟