انواع Angle valve و chock valve

سلام

آیا angle valve ها صرفا از نوع گلاب هستند؟

chock valve ها در کجاها استفاده میشن و از چه نوعی هستند؟
ساختار داخلی چک ولوها چه تفاوتی با سایر ولوها دارد؟

angle valve ها از نوع گلاب هستند.

بله از نوع گلاب هست و Choke Valve هم یک Angle Globe Valve هست که وظیفه افت فشار زیاد به طور نمونه روی تاسیسات چاه نفت را دارد تا میزان فلوی خروجی شیر میزان تقریبا ثابتی باشد.