Air volume tank

سلام

آیا استفاده از air volume tankبرای بال ولوهای BDV الزامی است؟ چرا
استاندار در این مورد صحبتی دارد

خیر این مورد برمیگردد به اهمیت ولو در پروسه، نگه داشتن ولو در یک موقعیت مشخص برای مدت زمانی خاص و … به بیان بهتر طراحی شما به این سمت خواهد رفت که از reservoir استفاده گردد یا خیر