منظور از actuation pointبرای یک سلونید

سلام

منظور از actuation point برای یک سلونید چیست؟

من این واژه را تاکنون نشنیدم!!