Acknowldge signal

سلام

فرض کنید که gas detector در فیلد به HH خود رسیده و فلشرها و sounder در فیلد به صدا در می آید. اگر ما کلید اکنالج را روی میمیک پنل بزنیم آیا این آژیرها و sounderها فیلد فطع میشوند یا صرفا چراغهای روی میمک پنل خاموش میشود؟

بستگی به طراحی و لاجیک آن پروژه دارد ولی عموما horn قطع می شود ولی flasher به صورت چشمک زن باقی می ماند.