کاربرد AARH برای فلنج ها

سلام

1- آیا serated finish برای فلنج های FF وRTJ هم استفاده میشود؟
از این لحاظ پرسیدم چون برای فلنج های RF و FF از خاصیت 125-250 AARH استفاده میکنند و همچنین برای RTJ از 63 AARH استفاده میشود

2- گسکت های spiral wound برای چه تایپ فلنجی میتوان استفاده کرده

3- آیا هرچه عدد AARH بیشتر باشد بهتر است؟

4- چرا میگویند که این عدد بیانگر rouphness است؟ چگونه این سختی ایجاد میشود؟

درود پرسش های شما همگی مربوط به پایپینگ می شود لطفا در بخش پایپینگ مطرح گردد