تکنیک 90/180 در خطوط انتقال

سلام.در خطوط انتقال که معمولا فضای زیادی داریم حداقل در بیرون شهرها چرا از تکنیک 90/180استفاده میشود؟

که امتداد میله کوبی در راستای خط انتقال نباشد تا اثر القایی بر روی دستگاه نداشته باشد