منیفولد 5 راهه دارای 2 ولو equalizing

تفاوت کاربرد منیفولد 5 راهه دارای 2 ولو equalizing با نوع دارای یک Equalizing valve در چیست؟